Uhličitan vápenatý (CaCO3) je bílá krystalická látka. V přírodě se vyskytuje ve formě vápence. Termickým rozkladem (zahříváním) se uhličitan vápenatý rozkládá za vzniku oxidu vápenatého a oxidu uhličitého:

CaCO3 ? CaO + CO2

Popsaný proces probíhá ve vápenkách a bývá označován jako pálení vápna. Pro oxid vápenatý se užívá i název pálené vápno a pro hydroxid vápenatý, který vzniká jeho reakcí s vodou se užívá označení vápno hašené. Hydroxid vápenatý, který je málo rozpustný ve vodě se ve směsi s pískem a vodou používá ve stavebnictví ke spojování cihel a nazývá se malta. Při tuhnutí malty dochází k reakci hydroxidu vápenatého s oxidem uhličitým přítomným ve vzduchu. Dochází ke vzniku uhličitanu vápenatého:

Ca(OH)2 + CO2 ? CaCO3 + H2O

Uhličitan vápenatý je prakticky nerozpustný ve vodě. Pokud je ve vodě protékající přes vápencové skály rozpuštěn oxid uhličitý, dochází k přeměně nerozpustného uhličitanu vápenatého na rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý:

CaCO3 + CO2 + H2O ? Ca(HCO3)2

Roztok hydrogenuhličitanu po malých kapkách dopadá na skálu a pomalu se z něj odpařuje voda a uvolňuje se oxid uhličitý. Při poklesu koncentrace oxidu uhličitého v roztoku dochází k rozkladu hydrogenuhličitanu zpět na uhličitan -reakce probíhá tedy v opačném směru a dochází ke vzniku krápníků:

Ca(HCO3)2 ? CaCO3 + CO2 + H2O

Hydrogenuhličitan vápenatý a horečnatý způsobují tzv. přechodnou tvrdost vody. Tu lze na rozdíl od tvrdosti trvalé (působena sírany obou prvků) odstranit varem. Hydogenuhličitany se rozkládají a přecházejí na uhličitany. Dihydrát síranu vápenatého ve formě sádrovce je surovinou pro výrobu sádry. Ze sádrovce se sádra vyrábí zahříváním na teplotu přibližně 130 °C. Při této teplotě dochází k odstranění části krystalové vody a vzniku hemihydrátu (půlhydártu):

2CaSO4 ? 2H2O ? 2CaSO4 ? 1/2 H2O + 3H2O

Pokud smícháme sádru s vodou probíhá uvedená reakce v opačném směru a sádra tvrdne a zvětšuje svůj objem (dobře vyplňuje dutiny). Je součástí schránek některých živočichů.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhli%C4%8Ditan_v%C3%A1penat%C3%BD