Reklama

Signatáři Charty 2022 požadují ukončení pandemické pohotovosti

Chartisti považují trvání stavu pandemické pohotovosti za nedůvodný a protiústavní zásah do práv a svobod občanů naší země. Dále požadujíí, aby se Česká republika poučila z chyb při řešení koronavirové krize v období posledních dvou let a v rámci široké odborné diskuse chtějí blíže vysvětlit stav znalostí o koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19.

Signatáři Charty 2022 důrazně upozorňují na skutečnost, že pro trvání stavu pandemické pohotovosti neexistuje žádný objektivní důvod. Apelují na zákonodárce, aby bezodkladně učinili kroky pro jeho okamžité ukončení. V dopise adresovaném všem členkám a členům Parlamentu České republiky mluvčí Charty 2022 uvádějí, že na základě oficiálních dat publikovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a Státním zdravotním ústavem je prokázáno, že v současné době je trvání stavu pandemické pohotovosti zcela neodůvodněné a jejich základní povinností je ho ukončit.

Mluvčí Charty 2022 požadují, aby zákonodárci bezodkladně učinili veškeré kroky směřující k přijetí usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jímž bude v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 zákona č. 94/2021 Sb. ve znění pozdějších změn s okamžitou účinností ukončen stav pandemické pohotovosti na celém území České republiky.

Na základě oficiálních dat publikovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a Státním zdravotním ústavem je prokázáno, že v současné době:

- nedosahují počty nakažených virem SARS-CoV-2 ani zdaleka takových hodnot, aby bylo možné v kterémkoliv kraji v ČR vydávat opatření typická pro stav epidemie (týdenní průměr je přibližně 400 PCR pozitivních osob / 100 tisíc obyvatel a počty klesají),

Reklama

- nedochází ani nehrozí přetížení lůžkových kapacit kteréhokoliv ze zdravotnických zařízení na území ČR z důvodu epidemie viru SARS-CoV-2 (ke konci března 2022 bylo v nemocnicích v celé České republice pouze necelých 1600 pozitivně otestovaných osob, z toho na JIP bylo 152 osob s PCR pozitivním testem a počty nadále klesají),

- nelze očekávat zásadní zhoršení výše uvedených parametrů.

Je nepochybné, že trvání stavu pandemické pohotovosti je zcela neodůvodněné. Jeho další trvání představuje zcela nedůvodný a protiústavní zásah do práv a svobod občanů, zaručených Listinou základních práv a svobod. S ohledem na principy demokratického právního státu není ukončení stavu pandemické pohotovosti právem poslanců Poslanecké sněmovny PČR, ale jejich základní povinností,“ uvedl mluvčí Charty 2022, právník Tomáš Nielsen.

Mluvčí Charty 2022 považují za zcela zásadní, aby se Česká republika poučila z chyb při řešení koronavirové krize v období posledních dvou let. V dopise nabízejí členkám a členům Parlamentu ČR možnost uspořádání široké odborné diskuse na toto téma za účasti předních expertů na danou problematiku z oblasti epidemiologie, virologie, mikrobiologie, ale i organizace zdravotní péče, ekonomie, managementu a práva. „Jsme připraveni takové setkání na půdě PSP zorganizovat a přizvat k němu zástupce různých názorových skupin s cílem, abyste, coby zástupci nejvyššího orgánu zákonodárné moci, měli možnost učinit si vlastní názor na to, jaké kroky je třeba podniknout k zajištění ochrany veřejného zdraví v případě budoucích epidemií či pandemií při respektování zásad demokratického právního státu,“ konstatuje právník Jindřich Rajchl, mluvčí Charty 2022.

V rámci široké odborné diskuse chtějí blíže vysvětlit stav znalostí o koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19, jakož i konkrétní ověřené a účinné nástroje pro další řešení případné nové vlny epidemie, založené na datech ÚZIS i Státního zdravotního ústavu i na mnoha mezinárodních studiích. Z dostupných informací vyplývá, že pro trvání stavu pandemické pohotovosti neexistuje žádný objektivní důvod.

 

Stěžejní jsou i tyto informace:

1. Smrtnost onemocnění covid-19 je v současné době na srovnatelné úrovni s jinými běžnými respiračními onemocněními. Pro děti a mládež je výrazně méně smrtné než sezónní chřipka. Teprve u starších osob nebezpečí roste, a proto je potřeba věnovat se ochraně ohrožených skupin.

2. Ministerstvo zdravotnictví stále udržuje jakýsi stav „předběžné opatrnosti“ s tvrzením, že se obává nových mutací. Riziko vzniku nové, zákeřnější mutace koronaviru SARS-CoV-2 je přitom nižší, než je tomu u sezónní chřipky (což potvrdil i Státní zdravotní ústav).

3. Plošná opatření (zejména testování, povinnost nošení roušek, izolace a karanténa osob bez příznaků koronaviru) se ukázala jako kontraproduktivní, když způsobila České republice obrovské ekonomické škody, zejména v případě dětí dramaticky poškodila jejich psychický a sociální rozvoj, navíc jimi došlo k zahlcení všech kapacit (testování, zdravotnická zařízení apod.), které byly potřebné pro ochranu rizikových skupin.

4. Ministerstvo zdravotnictví dostatečně neprokázalo přínos nošení respirátorů pro omezení šíření koronaviru. Mezinárodní studie naopak dokazují, že jejich nošení má řadu nežádoucích účinků (vč. tzv. syndromu MIES) a negativně ovlivňuje psychické i fyzické zdraví lidí.

5. Očkování proti covid-19 se dosud neukázalo jako dostatečně účinné. Víme, že z 3,8 milionu lidí s pozitivním PCR testem se opakovaně nakazilo pouze 37 tisíc osob. Z těch, kdo onemocnění prodělali, se tedy za 25 měsíců znovu prokazatelně nakazilo jen 0,9 % osob. Oproti tomu se nakazil více než 1 milion osob z 6,5 milionu naočkovaných, tedy 27 % očkovaných osob mělo prokazatelnou infekci za dobu, během níž se očkuje.

6. Po vlně omikronu již populace přestala být imunologicky naivní a drtivá většina rizikových osob již onemocnění buď prodělala, nebo byla očkována, a je tak chráněna před vážným průběhem onemocnění.

Na základě několikaleté práce odborníků z řady oblastí již existuje podrobný návrh dalšího postupu při řešení případných budoucích vln epidemie viru SARS-CoV-2, včetně stanovení konkrétního epidemického prahu, při němž je vhodné zavést účinná cílená (tedy nikoliv plošná) protiepidemická opatření. Tento návrh naleznete zde: https://smis-lab.cz/2022/03/31/odborne-podklady-pro-podporu-zadosti-o-ukonceni-stavu-pandemicke-pohotovosti-na-uzemi-cr/.

 

O Chartě 2022:

Charta 2022 neprosazuje zájmy ani program žádné politické strany či hnutí. Charta 2022 je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle zasadit se o respektování lidských i dalších občanských práv v naší zemi i ve světě. Těch práv, která člověku přiznává zejména Listina základních práv a svobod, Norimberský kodex, četné další mezinárodní dokumenty proti válkám, násilí a sociálnímu i duchovnímu útisku, která souhrnně vyjadřuje Všeobecná deklarace lidských práv OSN. Charta 2022 vyrůstá ze zázemí solidarity a přátelství lidí, kteří sdílejí starost o osud ideálů, s nimiž spojili a spojují svůj život a práci. Chartu 2022 zastupují mluvčí: prof. MUDr. Jiří Beran CSc., JUDr. Tomáš Nielsen a JUDr. Jindřich Rajchl. Více na: www.charta2022.cz

 

Zdroj: PROTEXT

Reklama

Komentáře

Reklama